Byggesøknader

Har du planer om å bygge nytt, og dette er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, er du nødt til å utarbeide en byggesøknad. En byggesøknad kan fort bli en omfattende og tidkrevende prosess. Regelverket er stort og en byggesøknad krever høy presisjon fra deg som søker, for at kommunene skal godkjenne søknaden. Skulle du være uheldig og har manglende dokumentasjon eller feil i søknaden, kan denne prosessen fort bli en kostbar prosess.

Det er flere ting du som privatperson kan søke om på egen hånd, eksempelvis kan dette være en garasje, terrasse, bod, levegg, gjerde o.l. Her er det viktig at du undersøker eiendommen sin planstatus. Kommuneplanens arealdel vil ha informasjon som sier noe om utnyttelsesgraden på akkurat din eiendom. Det kan også foreligge kommunedelplaner og- eller reguleringsplaner som berører din eiendom. Dette vil dermed begrense hva som er lovlig og bygge på eiendommen. Her må du regne ut den nye utnyttelsesgraden av tomten ved å måle opp de bygningene og konstruksjonene som foreligger på eiendommen.

Man bør også være oppmerksom på avstandskrav og nabogrenser, som er lov festet i plan- og bygningsloven. Du er ansvarlig for å sjekke om bygget vil komme i konflikt med rør eller ledninger i grunnen der du har planer om å bygge. Her kan det være lurt å ta kontakt med eksempelvis vann- og avløpsetat, kabelselskaper eller lignende. Dersom en skal bygge noe som er søknadspliktig kan det ofte være krav om å varsle naboer. Nabo varsel skal sendes til de som eier, eller er hjemmelshaver av eiendommen som grenser til den tomten som du skal bygge på. Naboer vil da normalt ha to uker på å komme med eventuelle innsigelser til det som skal oppføres.

Er du næringsdrivende og skal søke om oppføring av tiltak som også blir berørt av Arbeidsmiljø loven, blir du nødt til å sende en søknad til Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak. Det vil si dersom du har ansatte som skal bruke det påtenkte bygget. Denne søknaden skal beskrive arbeidsprosessene som skal foregå i det aktuelle tiltaket, samt at bygget tar vare på arbeidere sine behov samt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Kommunene vil ikke gi igangsettingstillatelse før Arbeidstilsynet har gitt samtykke til planene.

Hos oss i din bolig søknad har vi kvalifiserte fagfolk som til daglig jobber med å utarbeide byggesøknader, samt søknader til Arbeidstilsynet. Vi har lang og bred erfaring og utarbeider alle typer byggesøknader, både for private og for næringsdrivende. I året blir det hos oss gjennomført vel 150 byggesøknader og vi leverer byggesøknader over hele landet. Vi kan stå som ansvarlig søker i saker med tiltaksklasse 2. Vi oppdaterer oss kontinuerlig på det gjeldene lovverket, og jobber mye med tolkning og forståelse av regelverket. Dette gjør at vi kan levere byggesøknader av topp kvalitet og med høy presisjon. Vi har godt samarbeid med kommunene og på denne måten finner vi ut hva som gjelder for den enkelte tomt/området og søker for deg, slik at du slipper.

Ta kontakt for en uforpliktende prat, så hjelper vi deg.

 

Bruksendring

Har du et bygg som skal tas i bruk til annet formål enn det opprinnelig var godkjent eller lovlig brukt til, må du mest sannsynlig søke om tillatelse til bruksendring. Dette gjelder også for tilrettelegging for annet bruk. Typiske tilfeller hvor det vil være nødvendig med en bruksendring kan blant annet være:

– Bruksendring av rom fra tilleggsdel til hoveddel, eksempelvis en vaske-kjeller som skal gjøres om til                                                  soverom (oppholdsrom)

– Bruksendring fra fritidsbolig til bolig

– Bruksendring fra bolig til næring

– Bruksendring fra næring til bolig

– Slå sammen eller dele opp boliger/leiligheter

– Omgjøring av loft til boligdel

En søknad om bruksendring må inneholde nye tegninger som viser til plan, snitt og fasade, samt opprinnelige tegninger. Det må også foreligge en beskrivelse av endringen og eventuelt nabovarsel. Du har som tiltakshaver mulighet til å søke på egenhånd, eller man kan søke ved hjelp av en profesjonell søker. Hvis du som tiltakshaver søker på egenhånd, vil du helt og holdent stå som ansvarlig for at regelverket blir fulgt i henhold til bruksendringen.

Denne prosessen vet vi i Din Bolig Søknad at fort kan bli både tidkrevende og kostbar med dagens omfattende regelverk. Hos oss finner du serviceinnstilte og profesjonelle fagfolk som har god faglig tyngde på dette feltet, og vi står klar til å hjelpe deg i prosessen.

Ta kontakt med en av våre hyggelige medarbeidere for en uforpliktende samtale, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt prosjekt.

Tilbygg / påbygg

Et tilbygg er en utvidelse av grunnflaten på bygget der man bygger utover, altså øker bygningens grunnflate. Du som tiltakshaver kan bygge uten å søke dersom tilbygget tilfredsstiller kravene for tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Om dette er tilfelle står du som ansvarlig for at alle reglene tilknyttet din eiendom blir overholdt når tilbygget blir oppført. Her bør en være svært oppmerksom på byggegrenser og avstandskrav. Er en uheldig og overser noen av kravene i regelverket kan du i verste fall risikere bøter, dagmulkt eller å måtte rive tilbygget.

Et annet viktig moment i en slik prosess er eiendommens grad av utnytting. Her må du som tiltakshaver passe på at du har regnet ut riktig i forhold til det tilbygget du ønsker og sette opp på eiendommen. Vi vet at dette kan være en omfattende og tidkrevende prosess, dersom ting ikke blir gjort nøyaktig. Om du for eksempel har planer om å selge boligen i fremtiden, kan det fort komme til å bli kostbart, dersom regelverket ikke er fulgt opp slik som det burde i det tidsrommet tilbygget ble reist.

For å bistå deg med søknaden til tilbygg, trengs det situasjonskart for din eiendom, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter. Dette er for å kartlegge hvilke regler som foreligger på akkurat din eiendom, og dette hjelper vi deg med. Vi har lang erfaring bak oss når det kommer til søknader som omhandler tilbygg og arbeider daglig med å realisere idéer fra kundene våre til og bli en realitet.