Seksjonering

En seksjonering kan være nødvendig dersom du eksempelvis har et bygg bestående av flere leiligheter. Dette er altså en søknad om å dele opp et større bygg til og bli flere enheter. Dette er saker som blir behandlet av kommunen, og deretter tinglyst. Det vil være naturlig og seksjonere når bygningen eksempelvis har flere boenheter, eventuelt næringslokaler eller lignende, med forskjellige eiere. Vi er godt oppdatert på den nye eierseksjonsloven som tredde i kraft i starten av 2018. Denne inneholder flere endringer i forhold til tidligere regelverk.

Generelt må hver seksjon ha en formålsangivelse, og i seksjonerings- sammenheng blir alt som ikke er bolig, ansett som næring. Når søknaden gjelder boligseksjoner, vil det bare foreligge krav på tillatelse dersom seksjonene er lovlig etablerte enheter etter plan- og bygningsloven. Dette vil si dersom boenhetene inneholder typiske standardkrav som egen inngang, kjøkken, bad og toalett i hver hoveddel. Når det kommer til næringsseksjoner, foreligger det normalt sett ikke spesielle hovedkrav utover egen inngang. Det er også mulig å legge til tilleggsarealer på seksjonene, slikt som garasjer/bod, parkering eller annet uteareal. Dette vil også være mulig å gjøre på et senere tidspunkt. Dersom man ønsker en slik endring etter at eiendommen er seksjonert, må man typisk foreta en reseksjonering. Reseksjonering kan også være aktuelt ved sammenslåing av flere seksjoner eller ytterligere oppdeling av enheter.

En søknad om seksjonering må inneholde en situasjonsplan som viser til grensene på eiendommen, bebyggelse på eiendommen og gårds- og bruksnummer. plantegninger som viser til en tydelig markering av de ulike seksjonene, forslag til seksjons.nr, samt informasjon om hva de ulike rommene skal brukes til. Hvis det er tenkt å legge til tilleggsarealer til seksjonene må disse markeres tydelig i tegningene. Sameier har også krav i henhold til eierseksjonsloven om å ha vedtekter. Disse vil typisk inneholde opplysninger om hvilke eiendommer vedtekten omfatter, og hvor mange medlemmer styret i sameiet skal ha som et minimumskrav.

Etter at seksjoneringen er gjennomført og sameie er opprettet, vil hver enhet få et eget grunnbokblad hos tinglysningen. Dermed får eierne enerett på hver sin seksjon, og seksjonene kan eksempelvis belånes uavhengig av resterende enheter. På denne måten vil man eie en del av bygningen, samtidig som sameiet eier tomten/bygningen totalt sett.

En søknad om seksjonering kan i mange tilfeller bli en tidkrevende, kostbar og omfattende prosess. Dette på grunn av nytt omfattende regelverk med mange formelle krav, der det bli etterspurt mye dokumentasjon. Vi har satt oss grundig inn i det nye regelverket slik at du som kunde kan føle deg trygg, på at denne søkeprosessen blir godt ivaretatt og kan foregå med kortest mulig behandlingstid.

Ta kontakt med våre hyggelige medarbeidere om du har spørsmål, så hjelper vi deg i gang.